Mezopotamya Su Forumuna Çağrı! Tarihler değişti!

Gelecek yılın Mart ayında Güney Kürdistan’ın Silemani (Süleymaniye) kentinde düzenleyeceğimiz ilk “Mezopotamya Su Forumu”na çağrımızı sizinle paylaşıyoruz. Çağrımız ağaşıdadır, forumun temel üç bölümüne ilişkin üç araştırma özetlerine Mezopotamya Su Forumu’nun web sitesinde ulaşabilirsiniz: https://www.savethetigris.org/international-mesopotamian-water-forum/ – Bu web sitede inglizce ve yakın bir zamanda Kürtçe, Arapça ve Farsça dillerinde de cagri ve özetler bulunuyor.
Sularımıza hakkaniyetli, doğa ile gerçek bir uyum içinde ve barışa hizmet temelinde yaklaşmayı temel aldığımız bu çalışma geniş bir sivil toplum ittifağı tarafından yürütülmektedir. Heyecan dolu bu çalışmada sizleri ve yaşamın birinci maddesi suya ilgili olan herkesi de görmek isteriz.

Çağrı: Mezopotamya Su Forumu

Mezopotamya havzasında bulunan Irak, Türkiye, Suriye ve İran devletlerindeki su varlıkları üzerine alternatif bir sivil toplum forumu
5 ve 7 Nisan 2019 tarihleri arasında
Irak’ın Kürdistan Bölgesi Süleymaniye kentinde
Mezopotamya’da sürdürülebilir barıaşın bir aracı olarak suyun öne çıkarılması

Su sınır tanımaz

Mezopotamya Su Forumu, su konusunda alternatif bir sivil toplum forumu, Mezopotamya bölgesinde suyun yönetilmesi hakkındaki tartışmada marjinalleştirilen ve dışlanan kişilerin seslerini duyurmalarına imkan veren bir açık alan olup, 2019 ilkbaharında Irak’ın Kürdistan bölgesindeki Süleymaniye’de gerçekleştirilecektir. Foruma, Irak, İran, Türkiye ve Suriye devletleri sınırları içinde kalan bütün Mezopotamya bölgesinden sivil toplum aktörleri katılacaktır. Mezopotamya Su Forumu, sosyal forum modeline dayanmaktadır ve küresel dünya sosyal forumu sürecinin bir parçası niteliğindedir. Forum fikri, 2017 Nisan’ında, Irak’ın Kürdistan bölgesinde bulunan Süleymaniye’de, Dicle’yi Kurtaralım Kampanyası’na ait müşterek bir toplantı esnasında ortaya çıktı.

Birinci Uluslararası Mezopotamya Su Forumu’nun programı şu şekilde planlanmaktadır:
Birinci gün: Açılış ve genel oturum şeklinde tartışmalar
İkinci gün: Katılan kuruluşlarca gerçekleştirilecek ve her kuruluşun kendisinin düzenleyeceği çalıştaylar
Üçüncü gün: Genel oturum şeklinde çalıştay sonuçları ve sonuç bildirgesi
Forum için kayıtlar Aralık 2018’de başlayacaktır.
Sorularınız için irtibat adresi: [email protected]

Mezopotamya Su Forumu’nun kimliği

Forum, Mezopotamya bölgesindeki su varlıkların durumu ve bunlara erişim konusunda şeffaf ve herkese açık bir diyalog alanı sağlayacak, özellikle Mezopotamya bağlamında su hakları meselesine vurgu yapılacaktır. Forum, katılım, sürdürülebilirlik ve başka sosyal ve ekolojik ilkeleri esas alan bir su politikası için bir çerçeve önermektedir. Herkese açık bir tartışma ortamı yaratmak ve suyu, dayanışma ve barışa yönelik bir konuya dönüştürmeye yönelik girişimlere geniş çaplı katılımı teşvik etmek istiyor ve böylece varlıkların hakkaniyetli ve adil bir paylaşımı için bir örnek ortaya konmasını arzuluyoruz. Suyun, sürmekte olan savaşları sonu gelmez hale getiren adaletsiz güç dinamiklerini güçlendiren bir baskı aracı olarak kullanılmasını reddediyoruz.

Bu etkinlik, bölgedeki bütün ilgili paydaş ve aktörleri içine alan sınır ötesi bir su işbirliği için tüm toplumu kapsayan bir koalisyonu öne çıkarmak için önemli bir fırsat olacaktır. Bizim değerlerimizi paylaşan ve sürdürülebilir ve katılımcı su yönetimi yöntemleri için verilen mücadelede yer alan, suyun dayanışma ve sürdürülebilir barışın hizmetinde bir araç olması yönündeki düşüncemizi destekleyen sivil toplum kuruluşları, aktivistler, araştırmacılar, akademisyenler, gazeteciler, yerel topluluk temsilcileri ve yerel resmi mercileri, bu forumdaki tartışma ve eylemlere katılmaya davet ediyoruz. Mezopotamya bölgesinden ve bölge dışından en az 300 kişi 3 gün sürecek etkinliklere katılması öngörülmektedir.

Su varlıkların korunmasının ve eşit paylaşımının, bütün Mezopotamya’da ve küresel düzeylerde işbirliği gerektirdiğine inanıyoruz. Bu nedenle, yerel bilgilerin dünyanın farklı kısımlarından insanlar ile paylaşılması ve herkesin bir diğerinin tecrübelerinden yararlanması kritik öneme sahiptir. Bu forum, Mezopotamya’dan ve bölgenin dışından ilgili insanları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Katılımcıların çeşitliliği, farklı perspektifler üzerine kurulan ve farklı perspektifleri somutlaştıran etkili planlar düşünmemize imkan verecektir. Ve bu da, suyun Mezopotamya bölgesinin ulusları arasında bir barış gücü olarak öne çıkarılmasına yönelik eylemleri kolaylaştıracaktır.

Mezopotamya’nın karşı karşıya olduğu suyla ilgili tehlikeler şunlardır:
Yerel ve bölgesel düzeylerde demokratik karar alma süreçlerinin ve su paylaşma yönetiminin bulunmaması; su varlıkların ve su yapılarının özelleştirilmesi ve bunun sonucunda suya erişim hakkının engellenmesi.

Dicle ve Fırat nehirleri ve kolları üzerinde büyük barajlar ve başka su yapıların inşa edilmesi, ne insanların haklarını ne de uluslararası standartları dikkate almayıp Dicle-Fırat havzasındaki kültür ve doğa mirasa tehdit oluşturması. Su yapıların bölgesel çatışmalarda bir silah ve siyasal hegemonya elde etmek için bir araç olarak kullanılması bu durumu daha da kötüleştimesi.

Suların kirletilmesi, su varlıkların sürdürülemez bir şekilde yönetilmesi ve küresel iklim değişikliği dahil akarsular eko-sistemlerinin tahribatı.

Bu tehlike ve zorluklarla mücadele amaçlı hedeflerimiz şunlardır:
Su varlıkların adalet, verimlilik, katılımcı karar alma, sürdürülebilirlik ve hesap-verebilirlik ilkelerine uygun şekilde paylaşılması ve kullanılması.

Akarsuların, Mezopotamya’daki bütün halklar ve topluluklar arası sürdürülebilir barışın aracı olması.

Akarsular ve ekosistemlerinin, biyolojik çeşitliliklerinin ve kültür ve doğa mirasımızın sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesinin desteklenmesi.

Katkıya Davet

Bu tehlikelere karşı nasıl bir tutum alabiliriz?

Mezopotamya bölgesinde su varlıklarına yönelik üç (3) ana tehlike saptadık. Forumun genel kurul oturumları sırasında tartışmaların başlama vuruşu işlevi görmek üzere, etkinlikten önce, 2018 Aralık ayında, bu başlıklar hakkında kapsamlı araştırma temelinde 3 çalışma yayınlayacağız. Bu çalışmaları kapsamlı ve sağlam tamamlamak için, farklı coğrafyalardan ve farklı uzmanlık alanlarından görüşler alıp çalışmalara dahil etmek istiyoruz. Şayet Irak, Türkiye, Suriye veya İran devletleri coğrafyasında yaşıyor iseniz ve su kaynakları konusunda ilginiz ve bilginiz veya yorumunuz varsa, katkılarınız değerli olabilir. Katkıda bulunmak için, lütfen söz konusu çalışmaların aşağıda verilen özetlerini okuyunuz ve her çalışmanın yazarıyla e-mail yoluyla irtibata geçiniz. Katkınız çalışmanın son halinde yer alabilecek ve forum esnasında sunulabilecektir. İngilizce, Arapça, Türkçe, Farsça ve Kürtçe (Sorani ve Kurmanci) katkıları memnuniyetle kabul edeceğiz.

TEHLİKE A HAKKINDA ÇALIŞMA – HALKIN KATILIMI

Su ve demokrasi: Yerel topluluklar Dicle-Fırat nehirleri havzalarındaki su yönetimi üzerinde etki sahibi olabilir mi?

John Crofoot, Hasankeyf Matters

Dicle-Fırat havzasında halk katılımı ve su hakları ile ilgili olan aktivistleri, akademisyenleri, gazetecileri ve başkalarını, su kaynağı yönetiminde paydaş katılımını genişletme yönündeki çeşitli olanakları keşfetme çabamızda bize katılmaya davet ediyoruz. Ayrıca, su varlıkları yönetiminin demokratikleştirilmesi yönündeki mücadele hakkında yaşanmış olay hikayeleri ve düşünceler de bekliyoruz.

Tehlike: Halk katılımı – Özet

Yazar hakkında: John Crofoot, iş stratejisi, kültür mirası koruma ve dinlence amaçlı kamu alanlarının kullanımı üzerinde odaklanan bağımsız bir araştırmacı ve yazardır. Hasankeyf Matters’ın kurucuları arasındadır ve 4 yıldır Türkiye, Hasankeyf’te oturmaktadır.

Katkıda bulunmak için irtibat adresi: [email protected]

TEHLİKE B HAKKINDA ÇALIŞMA – BARAJLAR

Yıkıcı baraj ve diğer su yapılarına karşı havza çapında demokratk işbirliği ihtiyacıErcan Ay

boğa, Mezopotamya Ekoloji Hareketi

Aktivistleri, akademisyenleri, gazetecileri ve başkalarını, Mezopotamya bölgesinde yıkıcı baraj ve diğer su yapıları inşaatına karşı alternatifler sağlayan ve Dicle-Fırat havzası çapında yeni bir paradigmanın geliştirilmesi olanaklarını araştırmaya davet ediyoruz.

Tehlike B: Barajlar – Özet

Yazar hakkında: Ercan Ayboğa, Türkiye, Diyarbakır (Amed) Büyükşehir Belediyesinde, Dünya Mirası Alan Yönetimi’nde Dicle Nehri Projesi’nin koordinatörü olarak çalıştı. Mezopotamya Ekoloji Hareketi’nin uluslararası koordinatörü ve Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi’nin önde gelen aktivistlerindendir.

Katkıda bulunmak için irtibat adresi: [email protected]

TEHLİKE C HAKKINDA ÇALIŞMA – EKOSİSTEM

Dicle-Fırat Nehir Sistemi: Durum Raporu

Anna Bachmann, Waterkeepers Iraq

Dicle-Fırat havzasının ekosistemi ile ilgili olan aktivistleri, akademisyenleri, gazetecileri ve başkalarını, bölgedeki su kaynaklarının sürdürülebilirlik ilkesine aykırı bir şekilde yönetilmesi sorununu ele almak için yöntemler bulma çabamızda bize katılmaya davet ediyoruz.

Tehlike C: Ekosistem – Özet

Yazar hakkında: Anna Bachmann Waterkeepers Iraq’ın kurucusu ve danışmanıdır. Yıllarca Irak’ta kalarak Nature Iraq ile birlikte çevre ve su meseleleri üzerinde çalışmıştır. Şu an, Amerika Birleşik Devletleri’nde çevre sağlığı uzmanı olarak çalışmaktadır.

Katkıda bulunmak için irtibat adresi: [email protected]