Munzur özgür akacak: Danıştay, acele kamulaştırma kararını durdurdu

Danıştay 6. Dairesi, Dersim’de planlanan baraj projelerinden en büyüğü durumunda bulunan Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES I ile HES II projesine daha önceki kararları, çevre etki değerlendirme raporunu, Milli Park Kanununu, mülkiyet hakkını, anayasanın orantılılık ve ölçülülük ilkesini gözeterek Bakanlar Kurulunun “Acele kamulaştırma” kararına karşı yürütmeyi durdurma kararı verdi.

ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI

Durdurma kararı ile ilgili basın toplantısı düzenleyen Tunceli Barosu, kararı ve gerekçelerini kamuoyu ile palştı. Basın toplantısını gerçekleştiren Tunceli Barosu Başkanı Barış Yıldırım, “Anılan baraj projelerinden en büyüğü durumunda bulunan Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES I ile HES II Projesi’ne karşı açtığımız davada Danıştay 13. Dairesinin 2010/995 E. sayılı dosyasında verdiği 11.10.2010 tarihli karar ile ‘Munzur Vadisi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı’nın onaylanmadığı, milli park niteliğini taşıyan Munzur Vadisi’nde su kaynaklarının kullanımı ve işletilmesinin, Milli Parklar Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca, ancak, kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk koşullarının gerçekleştiğinin ilgili Bakanlıkça ortaya konulmasına bağlı olduğu…’ gerekçeleriyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir”dedi.

Danıştay 13. Dairesinin yürütmeyi durdurma kararı sonrası Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yapımı planlanan 4 Baraj ve 5 HES projesi ile yapımına 1985 yılında tamamen kaçak başlanan ve 2003 yılında enerji üretimine alınan Mercan Reg. ve HES’e, Çevre ve Orman Bakanlığının 10 ayrı üniversite tarafından hazırlanmış 9 ayrı rapora dayalı olarak Milli Parklar Kanunu’nun 14. maddesi çerçevesinde 18.04.2011 tarihinde “Üstün kamu yararı kararı” alarak izin verildiğini belirten Yıldırım, kararın iptali için tekrar dava açtıklarını ve sürecin sürekli hukuksal takipçisi olduklarını, sürecin anayasal olarak lehlerine olduğunu ancak 03.01.2017 tarihli ve 29947 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9574 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES I – Konaktepe HES II Projesi için acele klamulaştırma kararı alındığını söyledi.

Yıldırım, “Kararın yürütmesinin durdurulması ile iptali talebiyle 27.01.2017 tarihinde dava açmıştık. Dava dilekçesinde; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun ve Danıştay 10. Dairesinin kararları gereğince çevresel etki değerlendirmesi süreci işletilmeden ve bu kapsamda projenin çevresel etkileri analiz edilmeden acele kamulaştırma kararı alınmasının mümkün bulunmadığını, acele kamulaştırma için Kamulaştırma Kanunu’nda öngörülen şartların gerçekleşmediğini, Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme hükümlerine göre Munzur Vadisi Milli Parkı’nın Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alması gereken alanlardan olduğunu, Munzur Vadisi Milli Parkı’nın 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tespit ve tescil edilmesi gereken bir alan olduğunu; Munzur Milli Parkı florasında hali hazırda 1.600 adet bitki türü saptanmış olup bunlardan %18’inin Munzur’a endemik türlerden bulunduğunu, Munzur Milli Parkı faunasında Munzur Alası, Anadolu Parsı dahil saptanmış çeşitli endemik canlı türleri bulunduğunu belirtmiştik. Gelinen aşamada Danıştay 6. Dairesi açtığımız davalar kapsamında yürütmenin durdurulması kararı vermiştir” dedi.

Kararın 4’e 1 oy çokluğu ile alındığının altını çizen Yıldırım, çevre etki değerlendirme raporu, Milli Park Kanunu, mülkiyet hakkı, anayasanın orantılılık ve ölçülülük ilkesinin gözetilerek Bakanlar Kurulunun ‘Acele Kamulaştırma’ kararına karşı yürütmeyi durdurma kararı verildiğini belirtti. Yıldırım, Danıştay tarafından karara itiraz yolunun da Anayasanın 138. Maddesi gereği kapatıldığını belirtti.

Baro Başkanı Avukat Barış Yıldırım, “Bu süreçte emeği olan başta 7 köy muhtarı hak sahiplerine, siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, Esnaf ve Sanayi Odası gibi birçok kurumumuzun oluşturduğu Munzur Özgür Aksın Meclisi bileşenlerine, sendikalara, belediye başkanı dostlarımıza ve sanatçı dostlarımız ile toplamda metropol, yurt dışı ve yörede desteğini esirgemeyen dernek ve şahıslara teşekkür ediyoruz” dedi.

Kaynak: Evrensel